ព្រឹត្តិការណ៍ប្រជុំម៉ូតូសៀមរាប

ថ្ងៃទី ២៣ ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៩

Siem Reap Bike Meet 3

23rd November, 2019

 
Siem Reap Bike Meet (SRBM)

Siem Reap Bike Meet 3 | Engrave the Date

Event History

Siem Reap Bike Meet (SRBM)

Event History

Siem Reap Bike Meet (SRBM) began in August, 2017  as a small, local event that was attended by approximately 120 people throughout the afternoon, including local Expats and Cambodians with their families and also several World Motorcycle Travellers. Aside from motorcycle enthusiasts, many attendees are just very interested to visit and support an exciting, and different event for Siem Reap. And of course, to see the beautiful motorcycles on display.

August 2018 was our foundation year where we established ourselves as a very welcome, and permanent event on the Cambodian events calendar. We attracted sponsorship from Kawasaki Motors Cambodia and great interest from other dealers, keenly observing our activity.

Siem Reap Bike Meet is here to stay, but we are non-profit so we need your support to thrive.

Who’s Coming?

International Motorcycle Travellers, Local and Regional Motorcycle Clubs, Local Riding Clubs and Groups, Motorcycle Tour Operators, Mechanic Workshops, Motorcycle Enthusiasts, The General Public and their families.